Splošni pogoji

1. SPLOŠNO

Splosni pogoji »Plesnega kluba Šinšin« (v nadaljevanju splošni pogoji) urejajo način poslovanja Plesnega kluba Šinšin in Povezani z gibom s.p. (v nadaljevanju Šinšin) in zavezujejo vsakega, ki je s Šinšonom v pogodbenem razmerju.

2. NASTOP POGODBENEGA RAZMERJA

Pogodbeno razmerje med ponudnikom (v nadaljevanju stranka, uporabnik, udeleženec) storitev Plesni klub Šinšin in Povezani z gibom (v nadaljevanju Šinšin) ter prejemnikom ponudbe (v nadaljevanju stranka) nastane v trenutku, ko stranka odda izpolnjeno prijavnico preko spletne strani na www.sinsin.si, z izpolnitvijo obrazca, ki so ga prejeli na recepciji Plesnega kluba Šinšin ali s prijavnico, ki so jo prejeli v vrtcu oz. osnovni šoli. Za mladoletne osebe mora prijavnico izpolniti in oddati njegov zakoniti zastopnik (starši, skrbniki). Z nastankom pogodbenega razmerja med Šinšinom in stranko se slednja zaveže, da sprejema in da bo spoštovala aktualne splošne pogoje kluba Šinšin.

3. ODSTOP OD POGODBENEGA RAZMERJA

Stranka, ki s Šinšinom preko spletne strani ali na recepciji kluba, v šoli ali vrtcu sklene pogodbo s prijavnico o izvedbi plesnega tečaja, ima pravico kadarkoli odstopiti od pogodbe, ne da bi ji bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Odstop od pogodbe se izvede pisno na elektronski naslov info@sinsin.si. Ob odstopu morajo biti poravnane vse obveznosti do Šinšina. V primeru višje sile in s tem odstopa od pogodbe, se le-ta obravnava individualno med udeležencem in Šinšinom.

Po zaključku posamičnega plačilnega obdobja  (mesečna in polletna vadnina) se le-ta samodejno podaljša za čas trajanja naslednjega plačilnega obdobja. Razen v primeru, da udeleženec pisno, preko info@sinsin.si, vsaj zadnji dan v mesecu oz. po zaključenem zadnjem treningu ob koncu plačilnega obdobja, obvesti Šinšin, da naslednjega mesečnega obdobja ne želi obiskovati.

V posebej utemeljenih primerih, lahko Šinšin odpove pogodbo tudi pred zaključkom posamičnega programa, vendar mora udeležencu vrniti sorazmerni del že plačane vadnine.

V primeru odstopa med plačilnim obdobjem (mesečno, polletno in letno obdobje), se vadnine ne vrača, razen v primeru višje sile, ki je utemeljena s strani udeleženca pisno na info@sinsin.si. Primer se obravnava individualno med udeležencem in Šinšinom.

4. VPIS V TEČAJE

MESEČNI PROGRAMI

Na treninge se udeleženec vpiše osebno na recepciji Plesnega kluba Šinšin, z izpolnitvijo vpisnega obrazca s svojimi podatki preko spletne strani ali z izpolnitvijo obrazca, ki so ga prejeli v vrtcu oz. osnovni šoli. Z vpisom in aktivnim obiskovanjem treningov si udeleženec zagotovi mesto v skupini. Vpis v posamično skupino je mogoč do zapolnitve prostih mest v tej skupini. Treninge se plača z vadnino za določeno časovno obdobje, ki ga obsega izbrani program. V primeru daljše bolezenske odsotnosti nas morate obvestitni pisno, na elektronski naslov info@sinsin.si. Poračun odsotnosti ali obračun v primeru prekinitve pogodbe se obravnava individualno med stranko in Šinšinom. Vpis je možen med plačilnim obdobjem (sredi meseca), v tem primeru se vadnina procentualno zmanjša.

POLLETNI in CELOLETNI PROGRAMI

Celoletni rekreativni plesni programi za otroke (vrtci in osnovne šole) imajo možnost obročnega plačevanja (2 obroka) ali plačajo v enkratnem znesku z upoštevanim popustom enkratnega plačila. Po oddaji prijavnice prejme udeleženec oz. plačnik storitve račun za plačilo vadnine za določeno obdobje po elektronski pošti na naslov na prijavnici. Vadnina je zaračunana skladno z veljavnim cenikom za celoletne plesne programe za otroke, mladino in odrasle. Vadnina mora biti plačana do roka plačila navedenega na računu.  Obrok se ne spremeni, če se otrok ne udeleži tečaja zaradi obveznosti v vrtcu oz. šoli ali bolezni. Obrok je pavšal, tako se posameznih izostankov ne odšteva. V primeru prekinitve programa oz. daljše bolezenske odsotnosti nas morate obvestitni pisno, na elektronski naslov info@sinsin.si. Poračun odsotnosti ali  obračun v primeru prekinitve pogodbe se obravnava individualno med stranko in Šinšinom.

5. TRAJANJE PLESNE SEZONE IN POČITNICE

Izvajanje plesnih treningov poteka v Plesnem klubu Šinšin po urniku, vsak dan v tednu od 1. septembra do 30. junija. V vrtcih in šolah se izvajajo 32 urni programi, ki trajajo od začetka oktobra do konca meseca maja. Plesni treningi ne potekajo v času praznikov in šolskih počitnic med letom ter med poletnimi šolskimi počitnicami. Dnevi in obdobja, v katerih redna dejavnost ne poteka, so vnaprej objavljeni na spletni strani kluba Šinšin (www.sinsin.si), prav tako stranka preko e pošte prejme obvestilo o realizaciji treningov in o dela prostih dnevih. V obdobju poletnih šolskih počitnic (julij in avgust) se dejavnosti v klubu Šinšin izvajajo projektno.

6. ODGOVORNOST IN ZAVAROVANJE

Udeležba na plesnih treningih in ostalih programih Šinšin je prostovoljna in poteka v celoti na lastno odgovornost udeleženca oziroma njegovih zakonitih zastopnikov (staršev, skrbnikov), ter Šinšin zanjo ne nosi nobene odgovornosti.

Nezgodno zavarovanje udeležencev ni vključeno v ceno storitev kluba Šinšin. Za zavarovanja, kot npr. nezgodno, odhodi v tujino, treningi, vaje,… poskrbite sami.

Udeleženec se zaveže upoštevati vsa navodila in ukrepe, ki so z namenom preprečitve širjenja nalezljivih bolezni predpisana z vsakokrat veljavno zakonodajo ter vsa navodila in ukrepe, ki jih bo v zvezi s tem določil Šinšin. Udeleženec se zaveže, da bo na tečaj prišel izključno, če bo zdrav. Udeleženci so seznanjeni z možnostjo, da kljub temu da Šinšin izvaja vse potrebne ukrepe, lahko pride do prenosa nalezljivih bolezni v času izvajanja treningov. Za morebiten prenos nalezljivih bolezni oziroma okužb na treningih, Šinšin ne prevzema nobene civilnopravne ali kazenske odgovornosti. Če bi bila pri udeležencu potrjena okužba npr. s SARS-CoV-2, se udeleženec odpoveduje uveljavljanju vsakršne odškodninske ali kazenske odgovornosti glede prenosa bolezni COVID - 19 zoper Šinšina.

7. PLAČILNI POGOJI IN CENIK

Strankam so plačilni pogoji in cenik storitev na voljo na vpisnem mestu in so objavljeni na spletni strani kluba www.sinsin.si.

Šinšin si pridržuje pravico do sprememb cen in plačilnih pogojev kadarkoli v koledarskem letu. Nove cene in plačilni pogoji pričnejo veljati z določenim datumom, o katerem vas je Šinšin dolžen obvestiti pred pričetkom novega plačilnega obdobja.

8. POPUSTI IN UGODNOSTI

Ob vpisu več oseb iz iste družine (isto gospodinjstvo) velja družinski popust, kateri se upošteva pri obračunu najcenejše mesečne vadnine.

Popusti za šole in vrtce veljajo le ob plačilu celoletne vadnine in ob vpisu več otrok iz istega gospodinjstva hkrati (popust na 2., 3. otroka).

Vsi popusti so navedeni ob ceniku, ki je objavljen na spletni strani www.sinsin.si.

Šinšin je dolžen pri obračunu treningov upoštevati prvi brezplačen obisk za vse, ki so prvič včlanjeni v Šinšin in obiskujejo plesne treninge v centralnem klubu na Kovinarski cesti 4.

Razlaga cenika in končne odločitve glede ugodnosti in popustov so v izključni pristojnosti predsednika Plesnega kluba Šinšin.

9. NAČIN PLAČILA IN PLAČILNI POGOJI

Plačilo udeležbe na treningih in plačilo vseh drugih storitev mora udeleženec poravnati tekom plesne storitve oz. tudi drugih storitev (mesečno, tromesečno, polletno ali letno) z nakazilom na transakcijski račun Plesnega kluba Šinšin oz. Povezani z gibom s.p.

Skupinske vadbe se plačuje vnaprej z gotovino na recepciji Plesnega kluba Šinšin ali z nakazilom po prejetem računu na transakcijski račun Plesnega kluba Šinšin. Plačilni pogoji so za skupinske vadbe na voljo na vpisnem mestu in objavljeni na www.sinsin.si in so sestavni del » Splošnih pogojev«.

Storitev »Individualne ure« s stranko, plesnim parom, ali skupino, je potrebno plačati vnaprej. Odjava individualne ure je možna najmanj 8 ur pred pričetkom individualne ure. Vadnine ob kasnejših odjavah Šinšin ni dolžan vrniti.

Če se roka plačila ne upošteva, zapadejo vse ugodnosti in opravičila odsotnosti. Ob opominu izvajalec zaračuna stroške opomina: mesečni opomin na računu en (1) eur in opomin, ki ga prejmete preko pošte, pet (5) eur. Izstavljen račun mora biti poravnan, če prenehanje s plesnimi vajami ni bilo vnaprej napovedano.

Storitve Plesnega kluba Šinšin koristijo zgolj tisti udeleženci, ki imajo poravnane vse finančne obveznosti iz kateregakoli naslova, v nasprotnem primeru se jim udeležba pri posameznem plesnem tečaju ali drugih storitvah lahko prepove.

Morebitni dodatni načini plačila, ki se bodo dodajali, bodo obravnavani v ločenih sporazumih v odvisnosti od oblike plačila ali oblike storitve, ki jo bo uporabnik izbral.

10. UPOŠTEVANJE ODSOTNOSTI

Plačilo za treninge je preračunano na število ur v celotnem vadbenem obdobju (šolsko leto), zato so obroki enaki za vsako plačilno obdobje (mesec), ne glede na različno število izvedenih ur v posameznem plačilnem obdobju. Vračilo plačila za tekoče plačilno obdobje ni možno. Odpoved treningov za prihodnje plačilno obdobje je možna najkasneje zadnji dan v preteklem mesecu. Obvezna je pisna odjava na info@sinsin.si.

ODSOTNOST IN PLAČEVANJE

Vadba se NE ZARAČUNA samo v primerih, če vadeči preneha z vadbo na začetku plačilnega obdobja (na začetku meseca) ali če je je bil odsoten celo predhodno plačilno obdobje. O izpisu oz. bolezni nas morate obvestiti na elektronski naslov info@sinsin.si najkasneje do zadnjega dne plačilnega obdobja (meseca). Dokazila o bolezni niso potrebna.

PORAČUN ODSOTNOSTI (MESEČNA VADNINA)

Odsotnost z vaj upoštevamo samo v primeru daljše neprekinjene odsotnosti zaradi bolezni, poškodbe ali naknadnega vpisa v skupino. Odsotnosti z vaj zaradi katerihkoli drugih razlogov (obveznosti v šoli, glasbeni šoli, podaljšane družinske počitnice, šola v naravi,...) ne upoštevamo.

V primeru daljše neprekinjene odsotnosti zaradi bolezni ali poškodbe se udeležencu pri plačilu vadnine na podlagi pisnega obvestila pred odsotnostjo oz. največ teden dni po odsotnosti na opravicila@sinsin.si in ob predložitvi zdravniškega potrdila o bolezni ali poškodbi, upošteva celoten čas trajanja odsotnosti v znesku 4,00 eur / vajo oz. 3,00 eur / vajo na vadnino s popustom 20% (2. otrok) oz. 2,00 eur / vajo na vadnino s popustom 50% (3. otrok)

Predšolskim otrokom, za katere se izkaže, da ne morejo slediti programu oz. da ne želijo več obiskovati plesnih vaj, se zaračuna število že izvedenih vaj.

Pri programih, ki potekajo enkrat tedensko upoštevamo neprekinjeno odsotnost, ki je daljša od dveh tednov.

Pri programih, ki potekajo dvakrat ali večkrat tedensko upoštevamo neprekinjeno odsotnost, ki je daljša od enega tedna.

V primeru naknadnega vpisa ali vpisa sredi plačilnega obdobja v skupino se udeležencu vadnina za program ustrezno zmanjša za število zamujenih vaj.

Obračun odsotnosti se upošteva pri naslednjem izdanem računu, razen v mesecu juniju, ko se opravi pregled realiziranih ur in upošteva morebitne opravičene odsotnosti.

Tovrsten poračun odsotnosti ne velja za programe, ki se izvajajo v vrtcih in šolah.

11. IZVAJANJE DEJAVNOSTI V PRIMERU OMEJITEV

V primerih višje sile (vojne, razglašene epidemije, pandemije, naravnih katastrof, …) preide Šinšin, v kolikor je to mogoče, iz dvoranskega načina izvajanja tečajev v način spletnega izvajanja tečajev preko spletnih aplikacij (Zoom, Facebook, Skype, ipd.). V tem primeru bo Šinšin že vpisano stranko pisno obvestil o prehodu na izvajanje spletnih tečajev in jo seznanil s pogoji izvedbe.

12. HIŠNI RED (Pravila obnašanja)

 • Udeleženec se zavezuje, da bo redno in točno hodil na treninge vse šolsko leto, se udeleževal nastopov in zaključnih produkcij. Morebitno odsotnost, enkratno ali daljšo dsotnost sporoči trenerju. Za opravičene izostanke se obrne na vodstvo kluba, kot je opisano v točki 10 (UPOŠTEVANJE ODSOTNOSTI).
 • Udeleženec upošteva hišni red in pravila, ki mu jih postavi trener. Na treninge prinaša plesno opremo, čisto obutev in oblačila po priporočilu trenerja v skladu s hišnim redom.
 • Udeleženec se na treningu vede kolegialno do soudeležencev in spoštljivo do trenerja ter drugih zaposlenih v klubu.
 • Udeleženec mora priti na trening najmanj 5 minut oz. največ 15 minut pred začetkom treninga. Udeleženec ne sme zamujati in na kakršen koli način motiti poteka treninga oziroma dela.
 • Udeleženec se mora na recepciji preobuti v primerno plesno obutev. Čevlje, v katerih je prišel, mora udeleženec pustiti v omarici na recepciji.
 • V dvoranah je prepovedano kajenje, vnašanje hrane in pijače (razen zaprtih plastenk, tj. bidonov) ter neprimeren odnos do opreme v prostorih kluba Šinšin. V primeru neupoštevanja tega pravila mora udeleženec ob opozorilu receptorja ali plesnega trenerja prostor zapustiti. Šinšin v tem primeru udeležencu ni dolžan vrniti dela ali celotne vadnine.
 • Predšolske in mlajše udeležence (otroke) oddajo starši plesnemu trenerju na recepciji kluba in jih prevzamejo ob koncu treninga na recepciji. Dodatnega varstva za otroke Šinšin ne organizira, zato Šinšin odgovarja za otroke samo v času rednega programa dela oziroma v času tečaja.
 • Brez vednosti trenerja, receptorja ali druge pooblaščene osebe s strani Šinšina, udeleženec ne sme sam uporabljati opreme, ozvočenja in drugih naprav, ki so v lasti kluba Šinšin.
 • Udeleženci lahko dvorane uporabljajo samo v času trajanja vaje oz. treninga ob prisotnosti trenerja. V vseh ostalih primerih se prosti termini dvorane lahko uporabijo ob rezervaciji in plačilu najema ure dvorane po ceniku.

13. POZABLJENE STVARI In IZGUBLJENI PREDMETI

Za pozabljene stvari Šinšin ne odgovarja. Vse najdene vrednejše predmete se shranjuje na recepciji kluba.

Garderobni prostori niso varovani, zato za vrednejše predmete (denar, pametne ure, nakit, mobilni telefon ipd.) pozabljene in izgubljene, Šinšin ne nosi kakršnekoli odgovornosti.

14. POLITIKA ZASEBNOSTI in VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Šinšin skrbi za varnost osebnih podatkov svojih strank. Vsi posredovani osebni podatki so obravnavani zaupno in so uporabljeni le za namen, zaradi katerega so bili posredovani. Z osebnimi podatki upravljamo z največjo skrbnostjo, upoštevajoč veljavno zakonodajo in najvišje standarde njihove obravnave.

Šinšin od udeležencev za namene vpisa v izobraževalne programe (plesno šolo, ipd.), razporejanja v vadbene skupine, zaračunavanje vadnine (in morebitnih ostalih storitev), obveščanja o novicah in dogodkih, objavljanja rezultatov, foto in video gradiva ter pošiljanja e-računov, zbira sledeče osebne podatke udeleženca: ime in priimek, datum rojstva, ulica in hišna številka, poštna številka in kraj bivanja, številka mobilnega telefona, elektronski naslov in podatke o plačniku: ime in priimek, naslov, emšo, številka mobilnega telefona in elektronski naslov.

S strinjanjem (potrditvijo) »Splošnih pogojev Plesnega kluba Šinšin« in s tem posledično vzpostavitvijo pogodbenega odnosa, se udeleženec strinja in daje soglasje, da Šinšin osebne podatke udeleženca obdeluje z namenom vpisa, razporejanja v vadbene skupine in obveščanja o izvajanju aktivnosti, z namenom pošiljanja podatkov, potrebnih za izvedbo plačila vadnine in ostalih stroškov, vključno s pošiljanjem e-računov po elektronski pošti, s fotografiranjem, snemanjem in objavljanjem posnetkov, na katerih se udeleženec nahaja v publikacijah, na spletnih straneh in uradnih socialnih omrežjih Šinšina ter z občasnim objavljanjem in rednim arhiviranjem dosežkov, rezultatov, fotografij in video posnetkov, kjer se udeleženec nahaja.

S potrditvijo soglasja udeleženec izrecno izjavlja:

 • da je ob registraciji podal resnične in verodostojne osebne podatke,
 • je seznanjen, da lahko zahteva vpogled in popravek, blokiranje, izbris ali omejitev obdelave njegovih osebnih podatkov ali osebnih podatkov njegovega otroka ali da poda ugovor zoper obdelavo in prenosljivost njegovih osebnih podatkov ali osebnih podatkov njegovega otroka, in sicer s pisnim obvestilom na naslov Plesni klub Šinšin, Ulica Fortunata Berganta 7, 1241 Kamnik ali z elektronskim sporočilom na naslov info@sinsin.si ,
 • da je seznanjen, da lahko vloži pritožbo pri nadzornemu organu, če meni, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov,
 • da je seznanjen, da se bodo njegovi osebni podatki in osebni podatki njegovega otroka obdelovali izključno s strani Šinšina in ne bodo posredovani tretjim osebam, k čemur podaja svoje izrecno soglasje,
 • da je seznanjen, da Šinšin osebne podatke zbira samo toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali nadalje uporabljeni, oz. do preklica privolitve, potem pa se jih trajno izbrišete,
 • da je seznanjen, da »Politika o varovanju zasebnosti Plesni klub Šinšin.« podrobneje ureja področje varstva osebnih podatkov in se v njej lahko seznani z vsemi s podrobnostmi.

15. AVTORSKE PRAVICE

Vsebina programov je v zakonsko dovoljenem okviru zaščitena kot avtorsko delo ali druga oblika intelektualne lastnine. Vse avtorske in druge pravice intelektualne lastnine pripadajo Šinšinu. Udeležence obveščamo, da snemanje koreografij in učnih programov Šinšina ni dovoljeno, prav tako se dokumentov, objavljenih na spletnih straneh Šinšina ne sme prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja Plesnega kluba Šinšin.

16. VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV

Predmetni splošni pogoji pričnejo veljati dne 1. 9. 2023 z objavo na spletni strani Šinšina www.sinsin.si  in se uporabljajo do preklica oziroma do objave posodobitev in sprememb, vsakokrat objavljeni veljavni splošni pogoji pa so udeležencem na voljo tudi na recepciji Šinšina.

17. INFORMACIJE

Informacije o storitvah Plesnega kluba Šinšin so omogočene:

 • na spletnih straneh www.sinsin.si ,
 • preko elektronske pošte info@sinsin.si ,
 • s povratno pošto, v primeru prispele pošte na naslov: Plesni klub Šinšin, Ulica Fortunata Berganta 7, 1241 Kamnik oz. Povezani z gibom, ples in rekreacija, Ana Medvešček s.p., Ulica Fortunata Berganta 7, 1241 Kamnik
 • po telefonu 040 461 747 v času uradnih ur,
 • osebno, na recepciji Plesnega kluba Šinšin v času uradnih ur.

Informacije o uradnih urah pisarne in o delovnem času izvajanja dejavnosti so objavljene na spletni strani www.sinsin.si.

Plesni klub Šinšin
Ulica Fortunata Berganta 7
1241 Kamnik

Povezani z gibom s.p.
Ulica Fortunata Berganta 7
1241 Kamnik

V Kamniku, 1. 9. 2023